Verliefde dwangarbeider in de Eerste Wereldoorlog

Nicolas Huits aan zijn geliefde Emma Stoffels

flanders fields 105c web

Jackie Detailleur

Nicolas Huits

Valenciennes le 15 december 1916

Zeer Geliefde Emma,

Na lang gewacht te hebben neem ik de pen met veel vreugde in de hand om u te laten weeten dat ik nog altijd in staat van goede gezondheid ben, zoo hoop ik ook het zelfde van u lieve Emma. Gij zult wel denken dat ik u vergeeten heb, dat ik zoo lang gewacht heb om u te schrijven . Geliefde Emma maar gij moet daar niet ongerust over zijn. Ik heb om zoo te zeggen tot nu toe nog niet veel tijd gehad om u een brief te schrijven en ook had ik nog geen vast logement. Ik denk wel Emma dat gij het nog altijd goed maakt en hoop ook dat gij geen oorpijn meer zult hebben. Wil de goedheid hebben Geliefde van mij eens te laaten weeten hoe gij uwen tijd ombrengt en of gij nog al veel werk hebt.

Emma

Ik hoop, lieve Emma, dat uw portretten zullen aangekomen zijn in Canne. Wil zoo goed zijn en stuurt mij uw portret op het spoedigste mogelijk want ik wacht er met groot ongeduld op, Emma, want ge kunt wel denken dat ik het gaarne zou hebben want dat is het enigste dat ik nu nog zou kunnen hebben om mij te troosten. Want denk maar aan het geene ik u gezegt heb eer ik vertrokken ben en denk maar niet , Lieve Emma dat ik u vergeeten zal, en ook dat ik met een ander zal gaan, stelt u daar maar niet ongerust over en ik van mijnen kant denk ook dat ik u weeder zal terug vinden gelijk ik u achtergelaten heb. Lieve Emma, ge kunt mij gelooven sints zondag heb ik geen enkel oogenblik gerustheid gehad, ik kos toch niet klein krijgen dat ik u zoo ondereens heb moeten verlaten en nu nog veel minder dat ik zoo ver van u verweiderd ben. Maar ik denk toch, lieve Emma, dat wij ons binnen kort toch weer zullen in staat van goede gezondheid weeder zien, en dan zal de vreugde te groot zijn voor mij. Ik denk wel, lieve Emma, dat gij mij op het spoedigste mogelijk zult wat nieus van u laten hooren en denk ook als dat gij mij uw portret zult sturen zoo gauw als mogelijk, want nu zit ik hier gansch alleen om zoo te zeggen, het is niet meer gelijk toen ik in Canne was toen waren wij bij een, en nu zijn wij zoo ver van een verweidert. Maar lieve Emma gij moet daar om den moet niet laten zakken, en moet maar denken dat er nog eens een anderen tijd zal komen dat wij bij een zullen zijn en dat

er dan niemand meer zal zijn die onze vreugde zal kunnen storen. Nu lieve Emma weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.

Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.

Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France

 

Bron: een verliefde dwangarbeider in Wereldoorlog Een (Europeana)

De brieven dateerden uit de periode dat hij in Valenciennes voor de Duitsers arbeid moest verrichten. In de loop van 1916 besloten de Duitsers op grotere schaal gebruik te gaan maken van arbeiders in de bezette gebieden en dat had ook voor enige families in Kanne zijn gevolgen. In Kanne werden alle mannen van 17 tot 55 jaar op zondag 26 november naar het gemeentehuis opgeroepen. Daar kregen zij te horen dat zij zich op vrijdag 1 december in Lanaken moesten melden met levensmiddelen voor twee dagen, twee paar schoenen en dubbele kledij. In Lanaken werden zij door Duitse artsen onderzocht en gelukkig werden slechts drie jongens uit Kanne opgeroepen. Waarschijnlijk zijn niet alle opgeroepen mannen komen opdagen. Een aantal van hen zal waarschijnlijk vanaf dat ogenblik naar Nederland zijn getrokken of niet teruggekeerd van het werk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *